Regulamin

1. Postanowienia ogólne
1.1 Poniższy Regulamin precyzuje zasady używania strony internetowej www.fanatycydruku.pl. Strona ta nazywana dalej jest jako “Baza”.
1.2 Administratorem i właścicielem strony www.fanatycydruku.pl jest Sp. z o.o. WORKINHUT, z siedzibą w Nadkolu 88A, kod 07-130 Łochów, o numerze NIP: 8241818373, regon 524810673, dalej zwana jest Drukarnią.

1.3 Opisy usług i produktów na stronie internetowej Drukarni są propozycją zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Dotyczy to cen, cech użytkowych i technicznych oraz ich charakterystyki.

2. Zasady
2.1 Aby zamówić produkt Drukarni konieczne jest utworzenie konta w Bazie www.fanatycydruku.pl wypełniając prawidłowo cztery pola formularza wraz podaniem właściwego adresu e-mail.
2.2 Utworzenie konta w Bazie www.fanatycydruku.pl jest jednoznaczne z zaakceptowaniem Regulaminu.
2.3 Klientem Bazy mogą być podmioty i osoby prowadzące działalność gospodarczą lub posiadające prawo do podejmowania czynności w ramach swojej działalności. Inne osoby wykonują opisane czynności na swoją odpowiedzialność.
2.4 Jeżeli Klient nie przestrzega postanowień Regulaminu Drukarnia może wstrzymać dostęp do Bazy w niektórych lub wszystkich jej funkcjach. Dotyczy to zwłaszcza sytuacji kiedy Klient:
a. rejestrując podał nieprawdziwe dane, wprowadzał w błąd lub szkodził osobom trzecim
b. poprzez Bazę szkodził osobom trzecim
c. podjął działania niezgodne z prawem lub z ogólnie przyjętymi zasadami wykorzystania Internetu lub naruszającymi dobre imię Drukarni.
2.5 Do ponownej rejestracji w Bazie Klient musi uzyskać zgodę Drukarni.
2.6 Drukarnia podejmuje działania organizacyjne i techniczne dla zapewnienia bezpieczeństwa informacji przy korzystaniu z Bazy. Dotyczy to zwłaszcza blokowania uzyskiwania i przetwarzania przez niepowołane osoby danych wysyłanych poprzez Internet.
2.7 Klient nie ma możliwości:
a. wysyłania i umieszczania treści zabronionych przez prawo, takich jak przemoc, narażających, szkodących prawom i dobru osobistemu osób trzecich,
b. stosowania Bazy utrudniając jej działanie, zwłaszcza używając określonych urządzeń i oprogramowania,
c. wysyłania i umieszczania poprzez Bazę niepożądanych informacji, np. Spam,
d. utrudniania innym Klientom oraz Drukarni używania Bazy.
2.8 Klient jest zobowiązany do:
a. stosowania treści zawartych w bazie tylko do własnych celów,
b. przestrzegania przepisów i prawa obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej, zapisów Regulaminu, ogólnych zasad wykorzystania Internetu.

3. Tryb zawierania Umowy Sprzedaży
3.1 Umowa Sprzedaży dotyczy usług i produktów, których charakterystykę wybiera Klient dokonując Zamówienia.
3.2 Umowa Sprzedaży zawierana jest poprzez stronę internetową www.fanatycydruku.pl. W tym celu należy utworzyć konto w Bazie, wybrać produkt wraz z jego cechami kierując się wskazówkami Bazy i dokonać zamówienia.
3.3 Klient określa produkt i jego parametry. Kończy wybór klikając “Złóż Zlecenie”.
3.4 Będąc w zakładce ”Moje konto” i wybierając opcję “Bieżące zlecenia” Klient otwiera stronę Bazy, w której określa płatność i dostawę oraz wprowadza adres wysyłki Zamówienia.
3.5 Po wybraniu opcji “Złóż Zlecenie” zostanie wysłana wiadomość email na właściwy dla utworzonego konta adres. Zawiera ona Umowę Sprzedaży z parametrami Zamówienia i uwzględnia:
a. opis i numer Zamówienia,
b. całkowity koszt dostawy zamówionego Zamówienia,
c. sposób płatności i dostawy,
d. adres i czas dostawy,
e. dodatkowe komentarze.
3.6 Realizacja Zamówienia rozpocznie się po zaakceptowaniu przez Klienta wysłanych plików graficznych oraz po zaksięgowaniu jego wpłaty na koncie Drukarni (dotyczy przelewów bankowych i płatności poprzez PayU)
3.7 Klient akceptując pliki graficzne wyraża intencje zawarcia z Drukarnią Umowy Sprzedaży co powoduje realizację Zamówienia i nie daje możliwości wstrzymania druku.
3.8 Ze względu na wybranie przez Klienta parametrów i charakterystyki produktów, Klient nie może zrezygnować z zawartej Umowy Sprzedaży.
3.9 Zamówienia bez płatności lub akceptacji plików są aktywne w okresie 30 dni kalendarzowych, a po tym czasie są automatycznie kasowane.
3.10 Drukarnia skontaktuje się drogą mailową w ciągu 60 dni od zaksięgowania wpłaty z Klientami, którzy opłacili Zamówienie ale nie zaakceptowali plików graficznych.
3.11 Dopuszcza się płatność zanim pliki graficzne zostaną zaakceptowane, przy czym Fanatycydruku wystawią fakturę VAT w ciągu 7 dni po zaksięgowaniu wpłaty.
3.12 Zamówienie może zostać anulowane tylko przed akceptacją plików graficznych.
3.13 Drukarnia dokona zwrotu kwoty za opłacone i anulowane Zamówienie w ciągu 30 dni, przy czym zostanie pobrana opłata 35.67 pln brutto wynikająca z kosztów manipulacyjnych.
3.14 Drukarnia udostępnia składanie Zamówień przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny w ciągu doby, a dokładne terminy są określone przy opisie każdego produktu i usługi.

4. Dostawa
4.1 Dostawa realizowana jest na adres podany przez Klienta w Zleceniu i jest możliwa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
4.2 Dostawę realizują firmy kurierskie.
4.3 Każdy produkt w Bazie ma indywidualnie określony termin dostawy.
4.4 Klient musi każdorazowo sprawdzić w Bazie termin dostawy. Z przyczyn niezależnych od Drukarni możliwe jest przekroczenie terminu realizacji Zamówienia. Dotyczy to sytuacji przerw w dostawach energii elektrycznej, przerw w działaniu Internetu, problemów firm kurierskich, awarii maszyn. Jednocześnie nie uprawnia to Klienta do wysuwania roszczeń w stosunku do Drukarni.

5. Płatności i ceny
5.1 Podane w Bazie ceny są wyrażone w polskich złotych oraz dotyczą realizacji Zamówienia, ceny produktu, transportu wraz z opakowaniem i podatkiem VAT, chyba że podano inaczej. Umieszczone ceny nie uwzględniają dodatków oddzielnie wyszczególnionych.
5.2 Zlecenie można opłacić poprzez system obsługi płatności PayU lub przelewem bankowym.
5.3 Drukarnia nie odpowiada za problemy powstałe po stronie systemu obsługi płatności.
5.4 Klient składający Zamówienie zgadza się na wysyłanie faktur drogą elektroniczną. Istnieje możliwość uzyskania kopii lub duplikatu elektronicznej faktury w Bazie poprzez wejście w “Moje konto“ oraz “Bieżące Zlecenie lub Archiwum”.

6. Materiały do realizacji Zamówień
6.1 Drukarnia nie odpowiada za treść otrzymanych od Klienta materiałów i ma prawo odmówić realizacji Zamówienia.
6.2 Drukarnia nie odpowiada za błędy w przysłanych materiałach.
6.3 Klient powinien przysłać materiały powstałe zgodnie z instrukcją umieszczoną w Bazie.
6.4 Drukarnia umożliwia bezpłatne wykorzystanie automatycznej weryfikacji plików graficznych dostępnej w Bazie, przy czym Klient otrzyma informację o ewentualnych błędach. Klient otrzyma również informację o materiałach niezgodnych z instrukcją umieszczoną w Bazie co oznacza warunkową lub negatywną weryfikację.
6.5 Drukarnia nie odpowiada za zaakceptowanie przez Klienta plików źle przygotowanych, np. z niewłaściwie umieszczonymi warstwami, z nadrukiem kolorem białym, itd.
6.6 Drukarnia nie odpowiada za błędy w realizacji Zamówień spowodowane podaniem przez Klienta nieprawidłowych danych.
6.7 Dane Klientów są przechowywane w Bazie bezterminowo przy czym pliki graficzne przez okres 6 miesięcy od użycia ich w ostatnim Zamówieniu.

7. Reklamacje
7.1 Aby reklamacja została rozpatrzona należy wprowadzić zgłoszenie jakiego wzór znajduje się w Bazie na stronie “Bieżące Zlecenie”, stronie “Archiwum” lub wybierając opcję
”Reklamacje”.
7.2 Reklamacja powinna zawierać szczegóły uchybienia i oczekiwany sposób jej rozpatrzenia.
7.3 Zgłoszenie reklamacji jest możliwe w ciągu 14 dni roboczych od odebrania dostawy przez Klienta.
7.4 Termin udzielenia odpowiedzi na reklamacje wynosi 7 dni roboczych. Może wystąpić konieczność odesłania do Drukarni części lub całości zrealizowanego Zamówienia.
7.5 Czas rozpatrywania reklamacji liczony jest od następnego dnia, w którym zostało przyjęte zgłoszenie.
7.6 Różnice odwzorowania kolorów w monitorach jak i odwzorowania kolorów w procesie produkcji poligraficznej nie są podstawą do zgłoszenia reklamacji.
7.7 Różnice kolorystyczne przy wznawianych nakładach nie są podstawą do złożenia reklamacji.
7.8 Niewłaściwy złam nie pozwala odczytać treści lub rysunku lub powoduje zagniecenie papieru. Pękanie papieru jest uzależnione od jego rodzaju, grafiki, ewentualnego zastosowania lakieru i nie jest wadą.
7.9 Produkty polakierowane nie powinny mieć ubytków w polakierowanych elementach, lakier nie powinien ochodzić od papieru, itp.
7.10 Stosowane maszyny i technika produkcji pozwalają na następujące odstępstwa:
a. tolerancja krojenia do 2mm,
b. tolerancja złamywania i bigowania do 1mm,
c. tolerancja perforacji do 1mm,
d. tolerancja pasowania następujących po sobie farb do 0,2mm,
e. toleracja ilości i jakości towaru w stosunku do zleconej +/-5%,
f. tolerancja lakierowania wybiórczego UV do 1mm.
7.11 Drukarnia może zażądać od Klienta zwrotu części lub całości reklamowanego Zamówienia.
7.12 Podstawą rozpatrzenia reklamacji dotyczącej przesyłki kurierskiej jest protokół szkody, który należy wykonać przy odbiorze przesyłki.
7.13 Drukarnia może uwzględnić reklamację do 100% wartości Zamówienia.
7.14 Wzornik materiałów może różnić się od wykorzystywanych w produkcji w zakresie ogólnie przyjętych zasad co może też być uwarunkowane stosowaniem materiałów różnych producentów podłoży.
7.15 Drukarnia nie odpowiada za błędy w funkcjonowaniu firm finansowych i logistycznych oraz osób trzecich.

8. Działanie Bazy
8.1 Drukarnia wykonuje działania mające zapewnić ciągłość i prawidłowość funkcjonowania Bazy, a problemy zgłoszone przez Klientów usunie jak najszybciej.
8.2 Wszelkie utrudnienia można zgłosić na adres witamy@fanatycydruku.pl.
8.3 Zgłoszenie utrudnienia powinno zawierać charakter i datę jego wystąpienia.

9. Postanowienia końcowe
9.1 Ewentualne spory mają być rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Drukarni.
9.2 Sprawy nie omówione w tym regulaminie reguluje Kodeks Cywilny, Ustawa o świadczeniu usług drogą elektorniczną i pozostałe przepisy obowiązujące w Polsce.
9.3 Drukarnia zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu.
9.4 Drukarnia przestrzega zapisów Ustawy o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zmianami).

10. Definicje
10.1 Klient – osoba prawna lub fizyczna, która wykorzystując Bazę wykonuje czynności prawne dla swojej działalności.
10.2 Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23.04.1964r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zmianami).
10.3 Regulamin – niniejszy spis zasad funkcjonowania Drukarni pod adresem www.fanatycydruku.pl.
10.4 Baza – strona internetowa www.fanatycydruku.pl pozwalająca Klientom na realizację Zamówień.
10.5 Produkty – zlecane poprzez Bazę www.fanatycydruku.pl usługi i materiały.
10.6 Umowa Sprzedaży – według Kodeksu Cywilnego umowa sprzedaży usług i materiałów jaka zostaje zawarta poprzez Bazę pomiędzy Klientem, a Drukarnią.
10.7 Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
10.8 Zamówienie – wyrażona przez Klienta intencja zawarcia Umowy Sprzedaży.